Các tính chất hướng đối tượng của Java

Lập trình hướng đối tượng có 4 tính chất: tính trừu tượng, tính đóng gói, tính kế thừa, tính đa hình. Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên bản thân nó cũng mang 4 tính chất đó. 1. Tính chất trừu tượng (abstract) Tính trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng là từ các mô tả, scenario, của chương trình tìm ra các đặc trưng, hành động để trừu tượng hóa thành các đối tượng các class. Ví dụ viết 1 chương trình nhập thông…

So sánh lập trình cấu trúc (POP) với hướng đối tượng (OOP)

So sánh lập trình cấu trúc với hướng đối tượng. Lập trình hướng đối tượng là gì? Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming – OOP): là một kỹ thuật lập trình, trong đó chương trình sẽ được chia ra thành các phần nhỏ được gọi là đối tượng (Object). Đối tượng trong lập trình hướng đối tượng sẽ tương ứng với các thực thể trong bài toán, nó sẽ có các thuộc tính (attribute), các hành động (method). Các đối tượng có thể tương tác với nhau. Các…