Biên dịch (compiled) và Thông dịch (interpreted)

Chúng ta khi nhắc đến các ngôn ngữ lập trình thường nhắc đến cụm từ biên dịch (compiled) và thông dịch (interpreted). Vậy thực sự chúng là gì? Ngôn ngữ thông dịch Khi một ngôn ngữ lập trinh được xác định là thông dịch, chương trình được viết ra khi chạy sẽ được dịch trực tiếp thành mã máy (ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu được) để máy tính thực thi chúng. Khi chương trình chạy đến dòng lệnh nào sẽ chuyển thành mã máy đến đó để máy…