Process và Thread

Process và Thread Process là quá trình hoạt động của một ứng dụng. Điều đó nghĩa là gì? Có thể lấy một ví dụ như sau, khi bạn click đúp chuột vào biểu tượng MS Word, một process chạy ứng dụng Word được khởi tạo. Thread là một bước điều hành bên trong một process. Một process dĩ nhiên có thể chứa nhiều thread bên trong nó. Khi chúng ta chạy ứng dụng Word, hệ điều hành tạo ra một process  và bắt đầu chạy các thread chính của process…